BSF Thorn 22 juni 2014

       
Beste defilé 98 punten 3e plaats gedeeld
Mooiste geheel 178,4 punten 1e plaats
Beste houding 170 punten 1e plaats
Beste Bordjesdrager 174 punten 2e plaats
BesteTambourmaitre 147,2 punten 7e plaats
Beste marketentstergroep 178,1 punten 1e plaats
Beste Vaandeldrager 181 punten 1e plaats met lof
Beste Commandant 66 punten 6e plaats
Marswedstrijden 164 punten 4e plaats
Tambourmaitre op terrein 166 punten 2e plaats
Mooiste koningspaar 177,5 punten 2e plaats gedeeld
       
Schieten      
Eerste zestal 41 punten 3 rondes
Tweede zestal 32 punten 2 rondes
Derde zestal 24 punten 2 rondes
Vierde zestal 24 punten 2 rondes